ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ นำ His Royal Highness Prince Ata และคณะผู้แทนตองกา ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ. อ่างทอง     ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ นำ His Royal Highness Prince Ata และคณะผู้แทนตองกา ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ. อ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้นำคณะผู้แทนตองกา นำโดย His Royal Highness Prince Ata และคณะ เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (บ้านยางกลาง) ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยมี ดร.ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนตองกาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน ให้ราษฎรสามารถดำเนินการได้ผลผลิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ และเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นธนาคารอาหารของชุมชนสำหรับผลิตอาหารปลอดภัย ราคาถูก หาซื้อไ้ด้ในท้องถิ่น ตลอดจนขยายผลไปสู่การค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยไม่หวังผลกำไร และแหล่งจ้างงานของภาคกลาง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรด้วย