ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ นำ His Royal Highness Prince Ata และคณะผู้แทนตองกา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในประเทศไทย      ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ นำ His Royal Highness Prince Ata และคณะผู้แทนตองกา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้แทนตองกานำโดย His Royal Highness Prince Ata ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายปวัตร์ นวะมะรัต รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ         ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยคณะผู้แทนตองกาได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ และได้ศึกษาดูงานการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ระบบฝายต้นน้ำลำธาร คลองไส้ไก่ กิจกรรมเกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสาน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ การประมง การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่