ข่าวและกิจกรรม : ผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างรอบด้าน เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างรอบด้าน เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์  โดยมีนางศศิธร ว่องวรีโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี  ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผู้แทนจากกรมอาเซียน กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ และเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ