ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ