ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม HLBD ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดโดย ESCAP และกรมอาเซียน เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับหน่วยงานของสหประชาชาติ และหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียน ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม HLBD ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดโดย ESCAP และกรมอาเซียน เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับหน่วยงานของสหประชาชาติ และหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี  ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม High-level Brainstorming Dialouge on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดโดย ESCAP และกรมอาเซียน เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับหน่วยงานของสหประชาชาติ (UNDP UNOSSC UNICEF UN-Women) และหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียน (จีน ญี่ปุ่น EU เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค และขับเคลื่อนข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Complementarities Initiative) โดยที่ประชุมฯ ได้หารือความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อส่งเสริม Complementarities Initiative และให้ความเห็นต่อร่าง Complementarities Roadmap ซึ่งจะเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน ตาม Complementarities Initiative ข้างต้น ให้มีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับ ศูนย์ ACSDSD โดยมีเจ้าหน้าที่จากภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ