ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับนิสิตพยาบาลศาสตร์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับนิสิตพยาบาลศาสตร์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับนิสิตพยาบาลศาสตร์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี น.ส.สายัณห์ กองโกย ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ ผู้แทนส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวยข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ