ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำโดยหัวหน้าคณะทำงาน SEP เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการในงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2019 เพื่อแสดงบทบาทนำของไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำโดยหัวหน้าคณะทำงาน SEP เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการในงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2019 เพื่อแสดงบทบาทนำของไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส. อัธยา มีแม่นวิทย์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2019 จัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) และเข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ SEP for SDGs Partnership เพื่อแสดงบทบาทนำของไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ