ข่าวและกิจกรรม : การหารือเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : การหารือเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนวิทย์  คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมตามข้อเสนอที่ได้รับจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เพื่อหารือในเรื่องการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือผู้เชี่ยวชาญ โดยมี นางอรุณี  ไฮม์ม เลขานุการกรม น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล  ผอ.ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงาน GIZ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือฯ