ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมประชุมหารือกับ GISTDA และมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือนการสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ในกลุ่มประเทศอาเซียน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ ร่วมประชุมหารือกับ GISTDA และมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือนการสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ในกลุ่มประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือกับ น.ส. ปราณปริยา วงศ์ษา ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA) และ ดร. กฤษนัยน์ เจริญจิตร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่จากภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสถานการณ์ กรมความร่วมมือฯ