ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับรองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อแนะนำผู้บริหาร  หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ และแนะนำหลักสูตรศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อแนะนำผู้บริหาร หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ และแนะนำหลักสูตรศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และคณะ เข้าพบเพื่อแนะนำผู้บริหาร หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ และแนะนำหลักสูตรศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ภารกิจ         ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสถานการณ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ