ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธาน การนำเสนอรายงานผลหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานอาสาสมัครเพื่อนไทย  ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธาน การนำเสนอรายงานผลหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานอาสาสมัครเพื่อนไทย ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการนำเสนอรายงานผลหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานอาสาสมัครเพื่อนไทย ณ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน      ๔ ราย ได้แก่ นายปกป้อง ปัตทวีคงคา น.ส. อรุโณชา โพธิ์บุญ น.ส. ธีราภา เมธวรานนท์ และ น.ส. วริษา กีรพันธวงศ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้แทนส่วนต่าง ๆ ของกรมความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือฯ