ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับผู้แทน KOICA  ในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี (KOV)ให้กับหน่วยงานในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับผู้แทน KOICA ในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี (KOV)ให้กับหน่วยงานในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ น.ส. ชิดชนก มาลยะวงศ์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และ Mr. KIM Hyeong Ju, Representative of KOICA, Thailand Office เป็นประธานร่วมในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี (KOV) ด้าน Korean Language Education จำนวน ๔ ราย ให้กับหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ