ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนงานระยะ ๓ ปี  (Project Logical Framework) ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนงานระยะ ๓ ปี (Project Logical Framework) ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานระยะ ๓ ปี (Project Logical Framework) ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย ภูมินท์พนมเปญ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ