ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมประชุมหารือเรื่องแผนการพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการด้านอาชีวศึกษา  ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมหารือเรื่องแผนการพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการด้านอาชีวศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และ ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมหารือเรื่องแผนการพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการด้านอาชีวศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ