ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๙ คน จากแขวงต่าง ๆ ของ สปป.ลาว โดยพิธีเปิดมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน และมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายอุคำ แสงแก้วมีไซ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย และ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากพิธีเปิดมีการบรรยายเรื่อง “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดย รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร. นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี