ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานในประเทศไทยของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเบนิน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานในประเทศไทยของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเบนิน

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานในประเทศไทยของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเบนิน จำนวน ๕ คน ซึ่งมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และผู้แทนจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ