ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการพัฒนาชุมชน       คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Wathopola เพื่อติดตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการพัฒนาชุมชน คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Wathopola เพื่อติดตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาย Sarath Rupasinghe, Additional Secretary, Ministry of Primary Industries and Social Empowerment นาง Nadhja Herath, Divisional Secretary, Puttalam District เจ้าหน้าที่จากกรม Samurdhi Development และหน่วยงานท้องถิ่น และคนในชุมชนให้การต้อนรับ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมการพัฒนาชุมชน คณะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้าน Wathopola, Puttalam District เพื่อติดตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา หลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งให้กับผู้แทนคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่กรม Samurdhi Development จำนวน ๒๓ คน ซึ่งได้รับการอบรมหลักสูตร S-M-A-R-T SEP ที่ประเทศไทยแล้ว รวมทั้งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และแปรรูปอาหารและการผลิตเบเกอรี่จากวัตถุดิบท้องถิ่น ๒) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา