ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมในการหารือระหว่าง รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยกับรองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูงสำหรับประเทศ LDCs, LLDCs และ SIDS ในโอกาสการเยือนประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมในการหารือระหว่าง รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยกับรองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูงสำหรับประเทศ LDCs, LLDCs และ SIDS ในโอกาสการเยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการหารือระหว่างนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กับ Ms. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูงสำหรับประเทศ LDCs, LLDCs และ SIDS เนื่องในโอกาสการเยือนไทยของ Ms. ‘Utoikamanu โดยมีรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กรมองค์การฯ และเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๓ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา