ตัวอย่างหนังสือขอรับความเห็นชอบในการจำหน่ายพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่างหนังสือขอรับความเห็นชอบในการจำหน่ายพัสดุ