การจำหน่ายพัสดุภายใต้โครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา จัดซื้อจัดจ้าง

การจำหน่ายพัสดุภายใต้โครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา