• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี และเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ในงานแถลงข่าวเปิดตัว "การฉลองในวาระ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส"
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมร่วม ระหว่างเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

sep banner

Thai Banner

New Government Banner

Volunteer TICA Banner

Photo Gallary

TICA Alumni

GovChannel Banner

GINFO Database Banner

Stay Connected with mfa.go.th
  • Facebook icon
  • Twitter icon
  • Twitter icon
  • Youtube icon