• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

การอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๒: “๖๐ ปี: หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไทย-เยอรมัน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ติมอร์-เลสเต ครั้งที่ ๓
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๑ เพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด