• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

รัฐบาลไทยสนับสนุนภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product – OGOP) สู่ความสำเร็จสามารถจำหน่ายในประเทศและพัฒนาเพื่อการส่งออก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๓: “การสร้างสะพานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก: อนาคตความร่วมมือหุ้นส่วนไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและโครงการ ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ให้แก่คณะผู้แทนระดับสูงจากสาธารณรัฐยูกันดา
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแอฟริกา ในงาน The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดศึกษาดูงานหลักสูตร Development of Aquaculture and Food Processing for Food Security based on the Philosophy of Sufficiency Economy ให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (PICs)

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด

Stay Connected with mfa.go.th
  • Facebook icon
  • Twitter icon
  • Twitter icon
  • Youtube icon

 

sep banner

Thai Banner

New Government Banner

Volunteer TICA Banner

Photo Gallary

TICA Alumni

Thai-China Banner

GovChannel Banner

GINFO Database Banner