SEP for SDGs Partnership

SEP for SDGs Partnership

  • การส่งเสริม SEP for SDGs Partnership โดย TICA
    การส่งเสริม SEP for SDGs Partnership โดย TICA
    การส่งเสริมหุ้นส่วนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
    29 มี.ค. 2561