สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ทุน

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
 
 
ลักษณะความร่วมมือด้านทุน
 
               สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (Colombo Plan Secretariat – CPS) ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านทุนแก่รัฐบาลไทยตั้งแต่ปี 2512 ในลักษณะทุนฝึกอบรม สัมมนา Workshop และTraining Workshop ประมาณ 25 – 30 ทุน/ ปี
 
สาขาความร่วมมือด้านทุน
 
               สาขาหลักสูตรของทุน  ได้แก่
 
               -  Drug
 
               -  Economic
 
               -  Commerce and Trade
 
               -  Finance/ Marketing Management
 
นโยบายการให้ทุน
 
               CPS จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับ
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับทุน
 
               ตามที่หลักสูตรกำหนด
 
สถิติทุนที่ได้รับ              
 
               ปี  2540                     จำนวน               37      ทุน
 
               ปี  2541                     จำนวน               29      ทุน
 
               ปี  2542                     จำนวน               32      ทุน              
 
               ปี  2543                     จำนวน               28      ทุน
 
               ปี  2544                     จำนวน               20      ทุน
 
               ปี  2545                     จำนวน               33      ทุน                                                         
 
   หมายเหตุ    คำนวณสถิติตามปีปฏิทิน