การคัดเลือกผู้สมัครรับทุน ทุน

การคัดเลือกผู้สมัครรับทุน

 การคัดเลือกผู้สมัครรับทุน

 

          เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครรับทุน จะพิจารณาตามลำดับดังนี้

                        1. มีคุณสมบัติครบถ้วนของผู้สมัครรับทุนประเภท 1(ข)

                        2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แหล่งผู้ให้ทุนกำหนด

                        3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กรมวิเทศสหการกำหนด

                        4. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1 ราย ให้เข้าสมัครรับทุน

                        5. ในกรณีที่จำนวนผู้สมัครในข้อ 4. มีมากกว่าจำนวนตามที่แหล่งทุนกำหนด กรมวิเทศสหการจะพิจารณาคัดเลือกเพียงเท่าจำนวนตามที่แหล่งทุนกำหนด โดยเรียงตามลำดับจากคะแนนสูงสุด

                        6. ในกรณีที่ผู้สมัครจากหน่วยงานอื่นไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ กรมวิเทศสหการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานเดียวกันมากกว่า 1 รายก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครบจำนวนผู้สมัครที่จะได้รับการเสนอชื่อให้แหล่งทุนพิจารณา

                         7. ในกรณีที่มีผู้สมัครผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดเพียงรายเดียวหรือมากกว่า แต่มีจำนวนน้อยกว่าที่แหล่งทุนกำหนด กรมวิเทศสหการอาจจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากต่างหน่วยงานที่มีผลทดสอบเป็นลำดับรองลงมา และอยู่ในเกณฑ์ผ่อนผันของกรมวิเทศสหการให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ครบจำนวนตามที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักสูตรที่กำหนดหรือเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัครรับทุนเป็นพิเศษ

 

         ผลการพิจารณาให้ทุน

                         ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนในขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแหล่งผู้ให้ทุน