คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับทุนประเภท 1 (ข) ทุน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับทุนประเภท 1 (ข)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับทุนประเภท 1(ข)

 

 

            1.  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

                     1.1 สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ

                                 -ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าหรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (กขต.)

                              -จะต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือโอนมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อสมัครรับทุนแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมวิเทศสหการ

                     1.2 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานเอกชน

                        -จะต้องปฏิบัติงานหรือโอนมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เสนอชื่อสมัครรับทุนแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมวิเทศสหการ

             2.  ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุนอื่นที่อยู่ในความดูแลของกรมวิเทศสหการ [ทุนประเภท 1 (ข)]

            3กรณีเคยได้รับทุนประเภท 1 (ข) ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ยกเว้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัย ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี) และในกรณีที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรม หรือสัมมนา/ดูงานที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมวิเทศสหการ

            4. กรณีเคยได้รับทุนประเภท 1 (ข) เพื่อศึกษาในประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (ยกเว้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัยต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) และในกรณีที่เคยได้รับทุนไปฝึกอบรมและสัมมนาหรือดูงาน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและ 3 เดือนตามลำดับ นับถึงวันปิดรับสมัครของกรมวิเทศสหการ

           5กรณีเคยสละสิทธิ์การสมัครรับทุนที่ดำเนินการผ่านกรมวิเทศสหการ จะต้องสละสิทธิ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ที่ยินยอมให้สละสิทธิ์ถึงวันปิดรับสมัครของกรมวิเทศสหการ

            6กรณีที่เคยได้รับทุนและได้ยุติการรับทุนก่อนที่จะสำเร็จหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิเทศสหการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีสิทธิ์สมัครรับทุนใด ๆ เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้ยุติการรับทุนถึงวันปิดรับสมัครของกรมวิเทศสหการ

            7. ต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลและสถาบันของต่างประเทศกำหนด

            8กรณีที่แหล่งผู้ให้ทุนกำหนดระดับของผู้สมัครรับทุนไว้ ให้ถือเกณฑ์เปรียบเทียบระดับ ดังนี้

                      - ระดับต้น (Junior Level)                     เทียบเท่าข้าราชการระดับ 3 - 4

                      - ระดับกลาง (Middle Level)                 เทียบเท่าข้าราชการระดับ 5 - 6

                      - ระดับอาวุโส (Senior Level)                เทียบเท่าข้าราชการระดับ 7 - 8

                      - ระดับบริหาร (Executive Level)        เทียบเท่าข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป

 

*************************************************