ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนประเภท 1 (ข) ทุน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนประเภท 1 (ข)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนประเภท 1(ข)

 

                   1.ผู้รับทุนที่เป็นข้าราชการควรจะศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสัญญาการรับทุนและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและผลเสียต่อตัวข้าราชการเองในภายหลัง.

                  2.ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการจัดทำสัญญาการรับทุนกับหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง และส่งสำเนาสัญญาการรับทุนและสำเนาสัญญาค้ำประกันให้กรมวิเทศสหการจำนวน 1 ชุด (ยกเว้นผู้รับทุนดูงาน ซึ่งไม่ต้องทำสัญญาการรับทุน)  

                  3.เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/วิจัย/ประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/วิจัย/ประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วยทุนประเภท 1(ข) ให้กรมวิเทศสหการ โดยผ่านหน่วยงานเจ้าสังกัด จำนวน 2 ชุด