Aid & Development

การดำเนินงานหลักสูตรศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

ความเป็นมา

                       การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ทุนหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท นานาชาติ (Thai International Postgraduate Program: TIPP) และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Courses: AITC) เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ของไทย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็น Soft diplomacy เพื่อช่วยกระชับความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ และส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติ ในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาต่างประเทศ

 

ประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน

                        เป็นประเทศที่มีกิจกรรมความร่วมมือทวิภาคีกับไทย และอยู่ในลำดับความสำคัญตามนโยบายความร่วมมือด้านการต่างประเทศของไทย ประกอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในเอเชียอื่น ๆ ประเทศในแอฟริกา ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก ประเทศในลาตินอเมริกาและอื่น ๆ

 

หลักสูตรที่ดำเนินการ

                        เป็นหลักสูตรที่ประเทศไทยมีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยสอดคล้องกับความต้องการเพื่อการพัฒนาของต่างประเทศ รวมทั้งอยู่ในความสนใจของประเทศต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละปี สพร. จะดำเนินงานหลักสูตรฝึกอบรมและทุนศึกษารวมจำนวน ๓๐ – ๔๐ หลักสูตรต่อปี และสนับสนุนการให้ทุนศึกษาและฝึกอบรมดังกล่าว โดยเป็นหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คนต่อหลักสูตร และเป็นหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน ๒๐ - ๒๕ คนต่อหลักสูตร

 

ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๓- ๒๕๕๕

ในปี ๒๕๕๓ มีผู้ได้รับทุนและเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ และมีผู้เข้ารับทุนฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
สรุปได้ดังนี้
 

 

   ปี

ทุนศึกษานานาชาติ

(TIPP)

ทุนฝึกอบรมนานาชาติ

(AITC)

 

จำนวนหลักสูตร

จำนวน

ผู้ได้รับทุน

จำนวนประเทศ

จำนวนหลักสูตร

จำนวน

ผู้ได้รับทุน

จำนวนประเทศ

๒๕๕๓

๒๕

๕๒

๑๒

๒๙

๔๘๔

๕๕

๒๕๕๔

๑๗

๔๒

๑๔

๑๖

๒๔๗

๔๙

๒๕๕๕

๑๕

๔๓

๑๔

๑๕

๒๙๐

๕๘