Aid & Development

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคืออะไร

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA-Official Development Assistance) ใช่ ODA หรือ ไม่
 
              สมาชิกขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละการพัฒนา (OECD-Organiaztion for Economic Cooperation and development) มักมีคำถามถึงเลขาธิการอยู่เสมอว่าค่าใช้จ่ายนั้นๆควรจะต้องรายงานเป็น ODA หรือไม่เอกสารฉบับนี้จะนำเสนอเหตุผลของสำนักเลขาธิการที่ใช้ในการตอบคำถามต่างๆ ดังกล่าวเเละที่ใช้อธิบายในกรณีเฉพาะเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำตัดสินเด็ดขาด เนื่องจากคณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (DAC-Development Assistance Committee) เท่านั้นจึงจะเป็นผู้ชี้ขาดไดรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในStatistical Reporting Directives ในเว็บไซต์ของ OECD ดังต่อไปนี้   www.oecd.org/dac/stats/dac/directives  
              ODA หมายถึงความช่วยเหลือที่มีให้เเก่ประเทศต่างๆที่ปรากฏในรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาผู้รับความช่วยเหลือของ DAC (www.oecd.org/dac/stats/daclist ) และองค์กรพหุภาคีที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศผู้รับ
ซึ่ง จะต้องเป็นความช่วยเหลือที่
              1.ให้โดยหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น หรือโดยหน่วยงานบริหารของรัฐ  
              2. มีการดำเนินการโดย
                  ก. มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกำลังพัฒน
                  ข. มีลักษณะผ่อนปรน (concessional)และมีส่วนของการให้เปล่า (grant)ไม่ต่ำกว่า25% (คำนวณจากอัตราลด 10 %)1                      
เอกสาร นี้จะอธิบายอย่างย่อ ๆ ถึงส่วนหลัก ๆ ของความหมายของ ODA  ความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวกับทางทหารอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้นับเป็นความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอื่น ๆ (OOF-Other Official Flow)
 
 
 

ไฟล์แนบ