Aid & Development

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทย

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทย

              นับแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เริ่มให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเเก่ประเทศอื่่นๆ นับเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยได้เเสดงถึงพัฒนาการเเละศักยภาพของไทยที่สามารถจะร่วมเเบ่งปันความรู้เเละประสบการณ์กับนานาประเทศไทย โดยการให้ความช่วยเหลือมีหลากหลายสาขา เช่น การส่งเสริมการเกษตรสาธารณสุข เเละการศึกษาที่ดีขึ้น ลดการค้ามนุษย์และยาเสพติด การสร้างถนน เขื่อน เเละโครงสร้างพื้นฐาน อื่นๆ ซึ่งหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ดำเนินการด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา คือ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เเละสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ( สพพ. หรือ NEDA) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน

              การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยจะดำเนินงานตามเเนวทางของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ( official Development Assistance - ODA ) ซึ่งหมายถึงความช่วยเหลือที่ให้เเก่ประเทศต่างๆ ที่ปรากฏในรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาผู้รับความช่วยเหลือของ DAC ( Development Assistance Committee) และองค์กรพหุภาคีที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาให้เเก่ประทศผู้รับ โดยต้องเป็นความช่วยเหลือที่ให้โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งรัฐบาลกลางเเละรัฐบาลท้องถิ่น หรือ โดยหน่วยงานบริหารของรัฐ เเละมีการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเเละสวัสดิการของประเทศกำลังพัฒนา

              ODA ประกอบด้วยเงินกู็ผ่อนปรน ( Concession loan ) เเละเงินส่วนของการให้เปล่า ( Grant ) ซึ่งการให้เปล่านี้จะรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ( Technical Assistance ) เเละการให้เงินทุน ทั้งในลักษณะทวิภาคี ไตรภาคี เเละพหุภาคี โดยมีกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก คือ ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้เเก่ ลาว กัมพูชา พม่า เเละเวียดนาม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการต่างประเทศที่มุ่งให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านการพัฒนา ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ผ่านกรอบความร่วมมือ South-South Cooperation และ North-South Cooperation เพื่อบรรลุถึง Millennium Development Goals ( MDGs)