Aid & Development

กรอบอนุภูมิภาค : กรอบ AEC (ASEAN Economic Community)

 AEC ( ASEAN Economic Community)
 
             การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีปัจจัยเเห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ การที่จะต้องทำให้ประเทศสมาชิกบางประเทศที่ยังต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมหรือได้รับการยกระดับอย่างเหมาะสมต่อการรมกลุ่มประชาคมที่ต้องสร้างความเข้มเเข็งร่วมกัน  ประเทศไทยในฐานะที่มีการพัฒนามากกว่าบางประเทศได้เเก่ สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนามจึงควรมีบทบาทนำในการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเเก่ประเทศดังกล่าว และร่วมมือกับกลุ่มประเทศอื่นของอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันในลักษณะของการร่วมมือเเบบหุ้นส่วน รวมทั้งการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าการสนับสนุนของประเทศไทย มีในรูปเเบบต่างๆ ที่มีความพยายามให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ เเละ สังคมวัฒนธรรม รวมทั้งการดำเนินการตามเเผนเเม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน