ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

กรอบ GMS (Greater Mekong Sub - region)

Greater Mekong Sub - region

เป็นกรอบความร่วมมือที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อต้องการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคนับตั้งแต่ปี ค.ศ ๑๘๘๒ เป็นต้นมา คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และ จีนตอนใต้(ยูนนาน) และ ไทยโดยกำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ Infrastructure Linkage, Facilitate Across Border, Trade and Investment , HRD และ Environmental Protection and Sustainable Use of Share Resources ความร่วมมือของไทยต่อ GMS ในฐานะของความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนากับ ADB ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ช่วยในการประสานการดำเนินงานด้านการพัฒนามนุษย์ เพื่อการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการดำเนินงานด้านการพัฒนามนุษย์ เพื่อการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาในสาขาอื่นๆ ต่อไปในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ และ ๒๐๑๑ ไทยได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้กรอบ GMS มูลค่า ๒๒.๑๕ และ ๑.๑๐ ล้านบาทตามลำดับ