Aid & Development

ทุน TIPP

โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ

(Thailand International Postgraduate Programme: TIPP)

 

            หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme: TIPP)  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของไทยในการให้ทุนการศึกษาหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติในสาขาต่าง ๆ ประมาณปีละ 20 หลักสูตร

การให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ TIPP เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตในรูปแบบ Soft Diplomacy ที่รัฐบาลไทยใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาของไทยในการจัดหลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภูมิภาคในสาขาที่ไทยมีความพร้อม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน (Institutional Linkages) ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดสาขาในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ความเชี่ยวชาญของไทยและประเด็นที่ไทยต้องการแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ โดยกำหนดหลักสูตรโครงการ TIPP เป็นแผนระยะ 3 ปี ซึ่งในระหว่างปี 2560 – 2562 จำแนกได้เป็น 5 หัวข้อหลัก (Theme) ได้แก่

1.     Sufficiency Economy Philosophy (SEP)

2.      Food Security

3.      Climate Change

4.      Public Health

5.      สาขาอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพในการแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี (Best practices) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

 

การดำเนินงานตามแผนงานระยะที่ 1 ปี 2560-2562  TICA และ 11 สถาบันการศึกษา ให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ จำนวน 122 คน  จาก 32 ประเทศ เพื่อศึกษาใน 51 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรในด้าน Public Health จำนวน 17 หลักสุตร รองลงมาคือหลักสูตรในด้าน Climate Change จำนวน 15 หลักสูตร 

 

 

 

จากจำนวนผู้ได้รับทุน 122 คน ประเทศที่ได้รับทุนมากที่สุดคือ เมียนมา 26 คน รองลงมาคือ   เนปาล 18 คน และ ติมอร์-เลสเต 10 คน   โดยหลักสูตรที่มีผู้ได้รับทุนมากที่สุดคือ หลักสูตรในด้าน Public Health จำนวยน 41 คน รองลงมาคือ  หลักสูตรในด้าน SEP และ Climate Change หลักสูตรละ 26 คน

 

 

ปีการศึกษา 2560 กรมความร่วมมือฯ ได้ดำเนินการให้ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ จำนวน 20 หลักสูตร โดยมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษา จำนวน 52 คน จาก 17 ประเทศ แบ่งเป็นเพศชาย 36 คน และเพศหญิง 16 คน โดยสัดส่วนร้อยละของจำนวนผู้รับทุนจำแนกตามภูมิภาคและเพศดังแผนภาพด้านล่าง

 

 

ปีการศึกษา 2561 กรมความร่วมมือฯ ได้ดำเนินการให้ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ จำนวน 19 หลักสูตร โดยมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษา จำนวน 31 คน จาก 15 ประเทศ แบ่งเป็นเพศชาย 18 คน และเพศหญิง 13 คน โดยสัดส่วนร้อยละของจำนวนผู้รับทุนจำแนกตามภูมิภาคและเพศดังแผนภาพด้านล่าง

 

 

ปีการศึกษา 2562 กรมความร่วมมือฯ ได้ดำเนินการให้ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ จำนวน 18 หลักสูตร โดยมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 39 คน จาก 17 แบ่งเป็นเพศชาย 20 คน และเพศหญิง 19 คน โดยสัดส่วนร้อยละของจำนวนผู้รับทุนจำแนกตามภูมิภาคและเพศดังแผนภาพด้านล่าง

 

 

สำหรับแผนงานในระยะที่ 2 ปี 2563 – 2565 TICA ได้ค้ดเลือกหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติเพื่อบรรจุในแผนงาน 3 ปีแล้ว จำนวน 65 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรหัวข้อ Public Health 30 หลักสูตร หัวข้อ Food Security 12 หลักสูตร หัวข้อ Climate Change 11 หลักสูตร หัวข้อ SEP 4 หลักสูตร และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs จำนวน 8 หลักสูตร ทั้งนี้ ในปี 2563  ได้แจ้งเวียนประกาศรับสมัครไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้ว จำนวน  24  หลักสูตร ท่านสามารถเข้าไปดูที่ website ของ TICA http://tica.thaigov.net/main/en/relation/113593-TIPP-2020.html