ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ภาพรวม

รูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย (Forms of Development Cooperation)

 

          ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่มีกรมความร่วมมือเป็นแกนหลัก รูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยปัจจุบันมี ๔ รูปแบบหลัก คือ

          ๑. โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา: ซึ่งถือเป็นการดำเนินโครงการที่มีกระบวนการครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการพัฒนาในทุกด้าน ได้แก่  การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครภายใต้โครงการ และอาจรวมถึงการก่อสร้างหรือพัฒนาอาคารสถานที่

          ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :   โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม/ดูงาน โดยหน่วยงานและสถานบันการศึกษาของประเทศไทย โดยดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ

                   ๒.๑ ทุนที่รัฐบาลไทยเสนอให้ มี 2 ลักษณะคือ ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course – AITC)  และ ทุนศึกษาปริญญาโทนานาชาติ  (Thailand International Postgraduate Programme - TIPP)   โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน 3 ปี จำแนกได้เป็น 5 หัวข้อหลัก (Theme) ได้แก่

๒.๑.๑   การเผยแพร่หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Philosophy (SEP)

๒.๑.๒  ความมั่นคงของอาหาร (Food Security)

๒.๑.๓  การเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

๒.๑.๔ สาธารณสุข  (Public Health)

๒.๑.๕ สาขาอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพในการแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี (Best practices) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

                 ๒.๒ ทุนตามคำขอ โดยเป็นการจัดหลักสูตรดูงาน / ฝึกอบรมตามคำขอของรัฐบาลคู่ร่วมมือ

          ๓) การจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) : ตามคำขอเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศคู่ร่วมมือภายใต้โครงการหรือตามคำขอ

          ๔) การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ : ตามคำขอเพื่อไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนา ณ ประเทศคู่ร่วมมือ

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้