ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ

ความเป็นมาของการประชุมคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ

             คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศได้มีการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๖  (รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน) สมัยที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกรมวิเทศสหการ ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งช่วงดังกล่าวงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยส่วนใหญ่เป็นงานด้านการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

 

 

             สำหรับคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

             คณะกรรมการชุดนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองประธาน องค์ประกอบทั้งสิ้น ๓๑ คน ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงหลักเกือบทุกกระทรวง (ยกเว้น กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม) ที่ได้มีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของไทยแก่ต่างประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งสภาพัฒน์ฯ สมช. BOI สำนักงบประมาณ โดยมีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ NEDA ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในส่วนของความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมถึงภาคเอกชน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

             ๑) กำหนดนโยบายการให้และรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ

             ๒) ให้ความเห็นชอบแผนงานความร่วมมือและกำกับดูแลการดำเนินการให้และรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ

             ๓) พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ

             ๔) ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินงาน คณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

การประชุมครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยสามารถติดตามสรุปผลการประชุม ได้ที่ http://wow.in.th/9271 และ http://wow.in.th/3h9q

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้