• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ในงานแถลงข่าวเปิดตัว "การฉลองในวาระ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส"
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมร่วม ระหว่างเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเดินทางไปหารือการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ระยะ ๓ ปี (แผนที่ ๔) และการดำเนินโครงการและกิจกรรมในโอกาสการฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ภูฏาน
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม คณะมนตรี (Council Committee) สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute - MI) ครั้งที่ ๑

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

sep banner

Thai Banner

New Government Banner

Volunteer TICA Banner

Photo Gallary

TICA Alumni

Thai-China Banner

GovChannel Banner

GINFO Database Banner

Stay Connected with mfa.go.th
  • Facebook icon
  • Twitter icon
  • Twitter icon
  • Youtube icon